• 2682060683
 • fotiskotsiarinis2@gmail.com

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και εφαρμογών ,διαθέτοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Όσον αφορά στον εξοπλισμό αυτός είναι:

 

Γεωδαιτικός σταθμός GTS – 105N TOPCON

 

Leica Viva GS08 plus NetRover

 

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών αποτυπώσεων παντός είδους εκτάσεων, μικρών ή μεγάλων, αγροτεμάχιων ή οικοπέδων, εντός ή εκτός σχεδίου για ιδιωτική, συμβολαιογραφική ή δικαστική χρήση καθώς και για οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία όπως Δασαρχείο & Εθνικό Κτηματολόγιο. Με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε επιτυγχάνουμε τρισδιάστατη, πλήρη και ακριβή απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με το σκοπό της μελέτης και την κείμενη Νομοθεσία.

 

 

 

ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Με τη χάραξη ενός τεχνικού έργου επιτυγχάνεται η υλοποίηση του στο έδαφος, δηλαδή εφαρμόζουμε στο χώρο τις συντεταγμένες των σημείων, διευθύνσεων, καμπυλών, αξόνων επιπέδων ενός τεχνικού έργου ή μιας μελέτης. Το γραφείο μας αναλαμβάνει,  με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, επιμέλεια και ευθύνη, εφαρμογές χάραξης όπως:

 • Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Τεχνικά έργα (οδοποιίες, κτίρια, εκσκαφές, κλπ)
 • Χάραξη των στοιχείων της Πράξης Εφαρμογής μιας Πολεοδομικής Μελέτης όπως συντεταγμένες κορυφών των νέων οικοπέδων  που προκύπτουν, δρόμων, ρεμάτων και άλλων στοιχείων της μελέτης

 

 

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υπεύθυνα, γρήγορα και οικονομικά αναλαμβάνουμε τη σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, με γνώμονα πάντα την τήρηση των προδιαγραφών που διέπονται από την εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας και των οδηγιών της αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται. Οι κύριες χρήσεις ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι οι παρακάτω:

 • Για τον έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Για την  έκδοση αδειών δόμησης
 • Για  συμβολαιογραφικές πράξεις  (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ) σύμφωνα με το Ν.4178/2013
 • Για  τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4178/2013
 • Για  πραγματογνωμοσύνες. Για τον ακριβή και ασφαλή εντοπισμό θέσης και ορίων του επίδικου ακινήτου απαιτείται η σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
 • Για τη μελέτη έργου υποδομής   Με γνώμονα τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ανάλογα με το είδος του έργου π.χ. συγκοινωνιακά έργα, μελέτες οδοποιίας
 • Για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και τροποποίηση της ρυμοτομίας
 • Για  διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, πράξεις  τακτοποίησης, αναλογισμού καιπροσκύρωσης
 • Για τα διαγράμματα Εφαρμογής Ρυμοτομικών σχεδίων και τον καθορισμό  Ρυμοτομικών και Οικοδομικών Γραμμών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία
 • Για το Κτηματολόγιο  για τον ασφαλή εντοπισμό ακινήτων Για χωρική μεταβολή στο Εθνικό Κτηματολόγιο   Με γνώμονα τις σχετικές προδιαγραφές και τη γνώση της Νομοθεσίας απαιτείται η εκπόνηση σχετικής τοπογραφικής μελέτης για χωρική μεταβολή στο Κτηματολόγιο
 • Για  αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων στο Δασαρχείο Για οριοθετήσεις κτημάτων από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας, οικοπέδων, καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, δασικών εκτάσεων και ρεμάτων
 • Για  επιτροπές εποικισμού του Υπ. Γεωργίας Ν.4061/12
 • Για  οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων –  συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας  –  συνενώσεις ιδιοκτησιών
 • Για την εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών συστημάτων και αιολικών πάρκων

 

 

 

ΟΙ “ΠΑΓΙΔΕΣ” ΕΝΟΣ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η έλλειψη της καθιερωμένης από τη Νομοθεσία πληρότητας, ακρίβειας ακόμα και ορθότητας των στοιχείων που φέρει ένα ελλειπές τοπογραφικό διάγραμμα είναι δυνατόν να δημιουργήσει στο μέλλον προβλήματα και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι οδηγούνται σε λανθασμένες διοικητικές πράξεις, δικαστικές διαμάχες ακόμα και σε ανάκληση αδειών δόμησης. Ενδεικτικά τέτοιου είδους προβλήματα που παρατηρούνται είναι:

 • Ακίνητα να εμφανιστούν εσφαλμένα ως άρτια και οικοδομήσιμα να εκδοθεί οικοδομική  άδεια με λάθος όρια
 • Συμβολαιογράφοι να συντάξουν λάθος συμβόλαιο ως προς την θέση, τα όρια, την έκταση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου
 • Το δασαρχείο θα εκδώσει βεβαίωση για λάθος ακίνητο, λάθος έκταση και όρια (πολλές φορές μη δασικά ακίνητα, έχουν χαρακτηριστεί δασικά λόγω σφάλματος τοποθέτησης του ακινήτου στην Πινακίδα ΓΥΣ 1:5000)
 • Η κτηματική υπηρεσία θα εφαρμόσει λάθος τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας
 • Στο κτηματολόγιο να καταχωρηθεί το ακίνητο με λανθασμένα στοιχεία
 • Ακόμα και τα δικαστήρια να εκδώσουν λάθος αποφάσεις στηριζόμενα σε λάθος στοιχεία

Συνεπώς η σύνταξη ενός άρτιου τοπογραφικού διαγράμματος αποτελεί μια εξειδικευμένη καιολοκληρωμένη μελέτη η οποία συγκροτείται από την έρευνα του μηχανικού, τις επίγειες μετρήσεις καιτις εργασίες γραφείου. Ανάλογα με τη χρήση και τον προορισμό του έχει κάθε φορά ιδιαίτερη νομική βαρύτητα.

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Με τη σύνταξη του σταδιακά αντικαθίσταται το ισχύον σύστημα μετεγγραφών και τα Υποθηκοφυλακεία. Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Εντοπισμός ακινήτου (ΚΑΕΚ) - Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου
 • Χωρικές μεταβολές (διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων, ορίων και επιφάνειας)
 • Συνενώσεις ιδιοκτησιών
 • Συλλογή και επεξεργασία Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
 • Καταχωρήσεις εγγραπτέων πράξεων
 • Έκδοση - παραλαβή πιστοποιητικών
 • Συμπλήρωση και ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων
 • Διορθώσεις Αρχικών Εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου
 • Κτηματολογικοί Πίνακες

 

 

 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος  στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων με τις απαιτούμενες, από την υφιστάμενη Νομοθεσία, προδιαγραφές  που αφορούν στις Δασικές υπηρεσίες, για το χαρακτηρισμό ή τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων

Για πρώτη φορά, υλοποιήθηκε στη χώρα μας ανάρτηση Δασικών Χαρτών  σταδιακά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών ανήκει στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, η οποία έχει θεωρήσει την ορθότητα των ορίων και του χαρακτηρισμού των εκτάσεων που απεικονίζονται στους δασικούς χάρτες (Ν. 3889/2010)  (www.ktimatologio.gr)

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα, επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική (ενώ είναι).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποβολή αντιρρήσεων στην ειδική επιτροπή.